zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca maja 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Puńsk
z dnia 13 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Puńsk podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:


Nr 1. obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
 Buraki, Giłujsze, Kalinowo, Kompocie, Krejwiany, Ogórki, Oszkinie, Przystawańce, Puńsk wieś, Szlinokiemie, Szołtany, Trakiszki, Trompole, Wojciuliszki, Wojtokiemie, Wołyńce, siedziba obwodowej komisji wyborczej -Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, l okal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Nr 2  obwodu:  Boksze-Osada, Boksze Stare, Rejsztokiemie, Sejwy, Smolany, Wiłkopedzie, Żwikiele Świetlica, siedziba obwodowej komisji wyborczej  Smolany 9, 16-515 Puńsk, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 Nr 3 obwodu: Buda Zawidugierska, Dziedziule, Nowiniki, Pełele, Poluńce, Sankury, Skarkiszki wraz z miejscowością Dowiaciszki, Tauroszyszki, Widugiery Szkoła Podstawowa, siedziba obwodowej komisji wyborczej - Widugiery 19A, 16-515 Puńsk
Nr 4obwodu:  Puńsk Osada, siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa, ul. 11 Marca 16, 16-515 Puńsk, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Suwałkach najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Puńsk najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.


Wójt Gminy Puńsk

/-/ Witold LISZKOWSKI

16.09.2019

[ inne aktualności ]CIT

BIP