zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 r.


Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 r. w Gminie Puńsk


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Nr Uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Puńsk z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. U Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4636) Wójt Gminy Puńsk zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. zbieranymi i odbieranymi dla w sposób:
• selektywny wynosi 13,00 zł od osoby/miesiąc,
• nieselektywny wynosi 24,00 zł od osoby/miesiąc.


Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:
1) o pojemności 60 L – w wysokości 8,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 15,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 30,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 111,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 221,00 zł


2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) o pojemności 60 L – w wysokości 17,00 zł
2) o pojemności 120 L - w wysokości 35,00 zł
3) o pojemności 240 L - w wysokości 78,00 zł
4) o pojemności 1100 L - w wysokości 260,00 zł
5) o pojemności 2500 L - w wysokości 519,00 zł

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 144,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 216,00 zł z rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

URZĄD GMINY POINFORMUJE KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK.


      Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Gminy dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W przypadku kiedy dla właściciela nieruchomości została wydana decyzja określająca wysokość opłaty, złożenie nowej deklaracji jest wymagalne.
      Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (narodziny dzieci, zgony, przeprowadza osób,, itp.) oraz ilością powstających odpadów na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia w Urzędzie Gminy Puńsk pokój nr 15.
Terminy wnoszenia opłat
Obowiązek zapłaty za 2019 r. przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z dołu raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
• za I kwartał do 20 marca
• za II kwartał do 20 czerwca
• za III kwartał do 20 września
• za IV kwartał do 20 grudnia

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidulane konto bankowe podane w zawiadomieniu na rachunek Urzędu Gminy Puńsk BS Sejny/O Puńsk

W Ó J T
mgr Witold Liszkowski

17.12.2018

[ inne aktualności ]CIT

BIP