zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

RZĄDOWY PROGRAM ”DOBRY START” 300 DLA UCZNIA

RZĄDOWY PROGRAM ”DOBRY START” 300 DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje:
➢ rodzicom,
➢ opiekunom faktycznym,
➢ opiekunom prawnym,
➢ rodzinom zastępczym,
➢ osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
➢ dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
➢ dyrektorom regionalnym placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
➢ osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku:
➢ na dziecko uczące się w szkole (oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) aż do ukończenia przez nie 20 roku życia,
➢ na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzyma świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
➢ ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
➢ ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku szkolnym kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie dobry start składają: matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną ( w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek, który zostanie złożony w kolejnych miesiącach, zostanie rozpatrzony w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puńsku,  tel. 87 5161 409.

INFOLINIA: 800 160 121

18.06.2018

[ inne aktualności ]CIT

BIP