zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„STAŁE WŁĄCZENIE SPOŁECZNO- ZAWODOWE”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do realizowanego przez stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz) w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, Osi Priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, projektu „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Sejneńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
1. zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego,
2. w wieku 15 lat lub więcej (preferowane osoby które ukończyły 18 lat)
3. posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne)

4. bierne zawodowo (osoby nie pracujące i zarazem nie będące osobą bezrobotną, uczniowie w trybie dziennym, studenci studiów wieczorowych/zawodowych niezarejestrowani w PUP) lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP
5. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia nią.


W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb w tym wsparcie o charakterze społecznym oraz zawodowym:
1. poradnictwo psychologiczne i prawne,
2. poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i pośrednictwo pracy,
3. staże zawodowe,
Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Zaświadczenie z instytucji pomocy społecznej,
3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia kandydata potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami,

Dokumenty można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w pokoju nr 19 od 7.30 do 15.30
Rekrutacja trwa do 21 maja 2018 r.

09.05.2018

[ inne aktualności ]CIT

BIP