zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PUŃSK
z dnia 08 maja 2018 r.
WÓJT GMINY PUŃSK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ETNOKULTURY W GMINIE PUŃSK W 2018 ROKU.


§1.1. Zleca się do realizacji zadanie publiczne w zakresie wspierania działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk.
2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) zakup nagłośnienia;
2) wymianę dobrych praktyk poprzez warsztaty;
3) utworzenie szlaku turystycznego;
4) wydanie materiałów promocyjnych (ulotki) o świętach kultury etnicznej;
5) organizację 5 świąt;
6) promocję działań.
§ 2. Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę 50.000 zł.
§ 3. Zasady przyznania dotacji:
1) Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz innych właściwych przepisów;
2) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż zastosowana w ofercie.
3) Wójt Gminy Puńsk może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy gdy:
a) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
4) Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy z Wójtem Gminy Puńsk.
§ 4. Zadanie publiczne winno być realizowane do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które spełniają następujące warunki:
1) w ramach swojej działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
2) zamierzają realizować zadania na rzecz kultury etnicznej mieszkańców Gminy Puńsk,
3) dysponują zasobem ludzkim posiadającym odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
4) w okresie realizacji zadania organizacja zobowiąże się do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Puńsk.
§6.1. Oferty dotyczące wsparcia zadania należy składać w terminie do dnia 29 maja 2018 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23,16-515 Puńsk.
2. Oferty sporządzone na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) należy składać w kopercie oznaczonej napisem: "Wsparcie działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk".
§ 7.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 roku.
2. Konkurs ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład określi Wójt Gminy Puńsk.
3. Komisja Konkursowa odrzuca oferty:
a) złożone po terminie,
b) niekompletne,
c) złożone na innych drukach, niż określone w § 6 ust. 2,
d) cząstkowe,
e) wariantowe.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Wójt Gminy na wniosek Komisji Konkursowej.
§ 8. Wybór oferty na realizację zadania publicznego nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) zakres rzeczowy zadania publicznego,
2) koszt realizacji zadania publicznego,
3) wiarygodność organizacji i dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym,
4) wykazanie efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów.
§ 9. Kwota dotacji przyznana organizacjom pozarządowym na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 50.000 zł.
Wójt - Witold Liszkowski

08.05.2018

[ inne aktualności ]CIT

BIP