zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

22.06.2017

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r.

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

lochy objęte kodem CN 0103 92 11 – lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie co najmniej 160 kg,
inne świnie objęte kodem CN 0103 92 19 – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy producentom świń znajdują się w „Warunkach udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce”.

http://www.arr.gov.pl/125-o-nas/aktualnoci/5790-informacja-dla-producentow-swin-z-obszarow-objetych-ograniczeniami-z-powodu-wykrycia-ognisk-afrykanskiego-pomoru-swin

14.06.2017

LPD dviratininkų žygis
„Per žydinti Dainavos ir Sūduvos kraštą“
Lietuvos atkūrimo 100-mečio Garbei

Valstybingumo šventė
Punske
2017m.birželio 18 d. 15 val.
Dviratininkų sutikimas Punsko bažnyčios aikštėje

Punsko pasiekimai ir sveikinimas - viršaitis Vytautas Liškauskas
Žygio idėja ir misija - LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis
LPD pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka
Panevėžio LPD skyriaus pirmininkas Vidmantas Kartanas
Patriotines eiles skatys poetas, advokatas Jonas Ivoška

Lietuvai pagražinti draugija

Projekt nr LT-PL-1R-049

14.06.2017

Gmina Puńsk od marca br. realizuje projekt nr LT-PL-1R-049

pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Puńsk a Partnerami są Administracja Samorządu Birštonas i Instytucja publiczna Centrum podstawowej opieki zdrowotnej w Birštonas.

Całkowity budżet projektu wynosi 955.524,00 Euro, z czego 85% jest dofinansowane z EFRR. Budżet Gminy Puńsk to 449.364,00 Euro z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 381.959,40 Euro.

»

12.06.2017

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Konsultant ds. sprzedaży z językiem litewskim

Oferujemy:
- umowę o pracę,
- stabilną i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
- dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie,
- atrakcyjne wynagrodzenie + premię,
- system pracy jednozmianowy (pn-pt, 07:30 -15:30),
- przyjazną atmosferę,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wdrożenie oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Oczekujemy:
- biegłej znajomości języka litewskiego – warunek konieczny,
- znajomości języka rosyjskiego i/lub angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
- wykształcenia min. średniego,
- dobrej znajomości obsługi komputera i MS Office
- predyspozycji interpersonalnych oraz zaangażowania.


Zadania:
- aktywna sprzedaż telefoniczna produktów firmy TimoCom,
- opieka nad nowym klientem od pierwszego kontaktu do chwili podpisania umowy,
- poszukiwanie nowych klientów oraz budowanie długotrwałych pozytywnych relacji z nimi,
- rejestrowanie informacji w systemach,
- prowadzenie negocjacji z klientami.

TimoCom Soft Und Hardware GmbH – Przedstawicielstwo w Polsce: D.A. Korbut
Nr tel. +48 67 352 59 08 / e-mail: rekrutacja@timocom.com / www.timocom.pl

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
TimoCom Soft- und Hardware GmbH jest największą platformą transportową w Europie. Działamy od 1997 roku, a stabilna pozycja firmy sprawia, że marka cieszy się uznaniem klientów w aż 44 krajach! Do rozwoju firmy niewątpliwie przyczynia się nieprzeciętny zespół pracowników. Obecnie zatrudniamy ich ponad 400, z czego blisko 50 osób pracuje w placówce w Pile w firmie D.A. Korbut - Generalne Przedstawicielstwo na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP, które istnieje na rynku od 1999 roku.

12.06.2017


Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dotyczące konkursów w ramach działań 8.6 oraz 9.1 RPO WP 2014-2020
W związku z trwającymi jak i zbliżającymi się naborami wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne.

W celu zapewnienia większej dostępności uczestnictwa w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w czterech terminach i lokalizacjach:
13 czerwca 2017 godz. 9:00 – GOK w Krasnopolu.
19 czerwca 2017 godz.10:00 – Urząd Gminy Suwałki
Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 8.6 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:
- 9 - Rewitalizacja małej skali (konkurs trwający)
- 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (konkurs planowany)
- 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (konkurs planowany)
- 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu (konkurs planowany)

19 czerwca 2017 godz. 13:00 – GOK w Nowince
20 czerwca 2017 godz. 9:00 – Urząd Gminy Sejny

Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 9.1 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:
- 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (konkurs trwający)
- 6 - Programy aktywności lokalnej (konkurs trwający)
- 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (konkurs trwający)
- 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs trwający)

31.05.2017

Szanowni Państwo,

od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sejneńskim w następującej lokalizacji:

Liceum Ogólnokształcące im. 11 Marca
ul. 11 Marca 18
16-515 Puńsk
woj. podlaskie

Dni i godziny pracy punktu:
Poniedziałek, Środa, Piątek: godz. 09.00-13.00
Wtorek, Czwartek: godz. 12.00-16.00

Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

· osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,

· osoby korzystające z pomocy społecznej,

· osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci i weterani

· ofiary represji wojennych i okresu powojennego,

· kobiety w ciąży

· osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

W załączeniu  plakat informujący.


Pozdrawiam,

Anna Monika Kowalska
FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
tel. +48 530 664 237

25.05.2017

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez nas nowym naborem zachędzamy do składania wniosków

NABÓR nr II/EFRR/2017 - Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali , termin naboru : 05.06.2017-27.06.2017.

Pozdrawiamy

Biuro "Suwalsko-Sejneńska"

Lokalna Grupa Działania

17.05.2017

28.04.2017

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables