zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00


 


drukuj PDF 

Wybory Samorządowe 2018

18.09.2018

Wybory samorządowe 2018

Europejski Dzień Współpracy w Puńsku

10.09.2018

Projekt " Postaw na rodzinę"

03.09.2018

Wójt Gminy Puńsk, uprzejmie informuje, że Gmina Puńsk - w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - podjęła się realizacji zadania publicznego pod tytułem „Postaw na rodzinę”.


Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości mieszkańców gminy Puńsk na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowane wartości rodzinnych i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Puńsk.
W planie działań ujęto:
- diagnozę zjawiska przemocy na terenie Gminy,
- opracowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych,
- przeprowadzenie 10 kampanii społecznych,
- cykl warsztatów na temat przemocy,
- warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
- konferencję podsumowującą projekt.
Działania będą przeprowadzane na terenie Gminy Puńsk do dnia 31 grudnia 2018 r.


Projekt skierowany jest do:
1) potencjalnych ofiar przemocy w rodzinie, w tym: dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych;
2) sprawców przemocy rodzinie;
3) świadków przemocy w rodzinie;
4) nauczycieli i innych specjalistów;
5) społeczności zamieszkującej gminę Puńsk.

Nabór wniosków

24.08.2018

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania na operacje z zakresu "Przetwórstwo rolno – spożywcze" Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Pomoc można otrzymać na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie:
- krótkich łańcuchów dostaw
- świadczenia usług turystycznych, lub
- rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

Nabór nr VI/EFRROW/2018 - http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-viefrrow2018.html

Termin składania wniosków: 06.09.2018 od godz. 8.00 – 21.09.2018 do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

17.08.2018

                 

                                                                 BIAŁA NIEDZIELA
                                                             26 sierpnia 2018 roku

                                                                    Gmina Puńsk
w ramach projektu nr LT-PL-1R-049 pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014 -2020
                                                                       zaprasza
na testy diagnostyczne takie jak: poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi, testy słuchowe, ocena wzroku, ciśnienie krwi i konsultacje medyczne w dziedzinach: pulmonologia-alergologia, urologia, dermatologia, medycyna ogólna, chirurgia - onkologia.
oraz wykłady promujące zdrowe i aktywne starzenie się wśród mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego
Testy diagnostyczne oraz wykłady odbędą się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku
Program:
09.15 -13.15 – Seminarium Gerontologiczne
W programie 5 wykładów na temat zdrowego starzenia się poświęconych metodom zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, zagrożeniom chorób neurologicznych, zdrowej diecie, zapobieganie wadom wzroku oraz przygotowaniu do starości.
10.00 -15.00 – indywidualne konsultacje medyczne i testy diagnostyczne
Seniorzy będą mieli możliwość poddania się testom i konsultacjom medycznym. Do dyspozycji uczestników będzie 5 specjalistów lekarzy: pulmonolog-alergolog, urolog, dermatolog, specjalista medycyny ogólnej, chirurg-onkolog oraz 4 asystentów z personelu medycznego.

31.07.2018

18.07.2018

WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY NA ROK 2018 – 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku informuje, że wnioski o:
Świadczenia wychowawcze (500+),
• „Dobry Start” 300+,
• Świadczenia rodzinne
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


na okres zasiłkowy 2018/2019 można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku, ul . Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk,
od 01.08.2018 r. w godzinach 7.30-15.30, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2018r.


1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
Wnioski można złożyć osobiście od dnia 1 sierpnia 2018 r. albo online od dnia 01.07.2018 r. przy użyciu kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
2. „ DOBRY START” 300+
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Od 1 lipca wniosek o świadczenie dobry start można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście rozpocznie się 1 sierpnia. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Im wcześniej będzie złożony wniosek, tym szybciej trafi świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wniosek, który zostanie złożony w kolejnych miesiącach, zostanie rozpatrzony w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

3. ŚWIADCZENIE RODZINNE
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy złożone osobiście będą przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski złożone drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)
4. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można złożyć osobiście albo poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Szczegółowe informacje dot. wniosków na okres zasiłkowy2018/2019 można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną:


GOPS w Puńsku, tel. 87 161 409, e- mail gops_punsk@poczta.onet.pl


Jarmark rękodzieła ludowego - Tautodailės mugė

13.07.2018

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2018

Jarmark rękodzieła ludowego – Dni Puńska–Zielna 2018
odbędzie się na rynku przy kościele i na ul. 1-go Maja w Puńsku
w dniu 15 sierpnia 2018 r. (w godzinach 09:00-16:00)

Zapraszmy rękodzielników, rzemieślników, twórców ludowych, przedstawicieli dziedzictwa kulinarnego do uczestnictwa w Jarmarku rękodzieła ludowego – Dni Puńska-Zielna 2018.
1. Schemat stoisk wydziela i zatwierdza Komitet organizacyjny Urzędu Gminy Puńsk.

- Miejsca wystawowe będą podzielone na sektory.
- Każdy uczestnik targów będzie miał wydzielone miejsce.
- Każdy uczestnik przyjeżdża ze swoim stoiskiem i potrzebnymi rekwizytami.
- Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wystawowych, pierwszęstwo mają rękodzielnicy, rzemieślnicy, twórcy ludowi, przedstawiciele dziedzictwa kulinarnego ze swoimi pracami i wyrobami.
- Organizator jarmarku nie zapewnia zakwaterowania.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w targach odbywa się formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszenia ze zdjęciami asortymentu wystawnego na adres ug_punsk@pro.onet.pl do dnia 3 sierpnia 2018 roku.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w targach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Organizator wyśle zaproszenie wraz z wyznaczonym miejscem wystawowym do dnia 10 sierpnia.
Zaproszenie będzie potrzebne do okazania osobom pilnującym porządku. Prosimy o umieszczenie swojego nazwiska przy własnym stoisku.
5. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem uczestnictwa w jarmarku.

Organizatorzy:
Urząd Gminy w Puńsk, Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Puńsku.
tel. 87 51 61 048, 601 323 476
www.ugpunsk.pl www.etnopunskas.pl
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl


Tautodailės mugė – „Punsko dienos - Žolinės 2018“

vyks Punsko bažnyčios aikštėje ir Gegužės 1-osios gatvėje
rugpjūčio 15 d. (9.00 val.-16.00 val.)
Visus tautodailininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo atstovus, kuriančius rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, išsaugant unikalias kokybines gaminių savybes ir sudėtį, kviečiame dalyvauti tautodailės mugėje „Punsko dienos - Žolinės 2018“.
Mugės išdėstymo schemą ir prekybines vietas tvirtina Renginių derinimo komisija.
Kiekvienas dalyvis atvyksta su savo palapine ir kitais reikalingais rekvizitais.
Atsižvelgiant į mugės specifiką, taip pat dalyvių ir svečių patogumui, mugės teritorija skirstoma į erdves.
★ Kiekvienoje erdvėje bus įkurdinti meistrai pagal jų pateiktą prekių asortimentą. Kadangi aikštė yra nedidelė ir vietų kiekis labai ribotas, todėl dalyviai bus atrenkami. Organizatoriai kvies tradiciškiausius ir gražiausius dirbinius kuriančius tautodailininkus. Iki rugpjūčio 10 dienos kiekvienas mugės dalyvis gaus kvietimą su jam paskirta prekiavimo vieta.
Atvykusieji į mugę savo kvietimą turi pateikti gatvės tvarkdariams, o įsikūrus savo vietoje, kvietimą prisitvirtinti prie stendo. Automobilius prašome palikti organizatorių nurodytoje vietoje.
Dalyvių registracija
Norintys dalyvauti mugėje bus registruojami iki rugpjūčio 3 d. (Prašom nevėluoti atsiūsti išpildytą anketą).
Mugės dalyvavimo formą su savo dirbinių nuotraukomis siųsti elektroniniu paštu: ug_punsk@pro.onet.pl. Kvietimai mugės dalyviams bus išsiųsti iki rugpjūčio 10 d.

Organizatorių rekvizitai:
Punsko savivaldybė, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija
Tel. 87 51 61 048, 601 323 476
www.ugpunsk.pl www.etnopunskas.pl
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP