zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

08.02.2016

Nowa, preferencyjna linia kredytowa dla rolników

W przyjętym w dniu 01.02.2016 r. przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.
Oprocentowanie maksymalnie sześciomiesięcznych kredytów obrotowych finansowane będzie w całości przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Producent rolny ponosić będzie koszty prowizji. Spłata kredytu udzielanego w kwotach należnych jednolitych płatności obszarowych za 2015 r., pomniejszonych o kwoty otrzymanych zaliczek, następować będzie z otrzymanych płatności bezpośrednich.
Kredyty będą udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

08.02.2016

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 1 września 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Karta dużej rodziny

03.02.2016

Wypełnienie ankiety

11.01.2016

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W nawiązaniu do podpisanego przez Państwa Gminę listu intencyjnego, wyrażającego wolę do udziału w projekcie pt.: „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do mieszkańców gminy o  zwypełnienia krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Dlatego też w celu uzyskania kompleksowych danych, na podstawie których powinny być ukazane zapotrzebowania mieszkańców w zakresie umiejętności cyfrowych uprzejmie prosimy o wypełnienie akiety  na stronie internetowej – www.ankietka.pl/ankieta/210460/ankieta-gmina-punsk.html

Zaproszenie

11.01.2016

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorczość i Rozwój Sejneńszczyzny mam przyjemność zaprosić na interesujące tematyczne spotkania o charakterze szkoleniowo- informacyjnym wszystkie osoby z Gmin: Sejny, Krasnopol, Giby, Puńsk i Miasta Sejn, które zainteresowane przedstawioną problematyką. Spotkania odbędą się w Świetlicy Urzędu Gminy w Sejnach. Celem spotkań ma być próba, przybliżenia złożonej problematyki produkcji rolniczej i żywności w środowisku wiejskim, zachęcenia społeczności lokalnej do podjęcia lub zintensyfikowania przedsiębiorczości, możliwości zbywania wytworzonych produktów oraz
integracja osób w zakresie turystyki wiejskiej, zwłaszcza agroturystyki na obszarze Sejneńszczyzny.
  Uczestnictwo w spotkania jest nieodpłatne, lecz wymaga zgłoszenia!

Osoby zainteresowane spotkaniami proszone są o zgłaszanie telefoniczne, emailowo
lub telefonicznie w n/w terminach- ilość miejsc jest ograniczona:
 na spotkanie w dniu. 19.01.2016r. do 15 stycznia
 na spotkanie w dniu. 26.01.2016r. do 21 stycznia
 na spotkanie w dniu. 16.02.2016r. do 12 lutego


Dane do kontaktu:
Tel. 603 779 772, 725 221 449, 515 311 453
Email: Leszek-sidorowicz@wp.pl
Fb : Sołectwo Sumowo Gmina Sejny
Fb: Stowarzyszenie Przedsiębiorstwo i Rozwój Sejneńszczyzny

Dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie lekarskie w wersji papierowej

10.12.2015

Dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie lekarskie w wersji papierowej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i wprowadza zmiany dotyczące formy i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie elektronicznej formy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Forma zaświadczenia lekarskiego jako dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP została przyjęta w ustawie jako zasada. Niemniej przepisy ustawy przewidują również papierową formę zaświadczeń lekarskich. Zatem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych rolników, zaświadczenia lekarskie będą wystawiane: • na formularzu ZUS - ZLA, na dotychczasowych zasadach, • wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, • wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie. Wobec powyższego ubezpieczony (rolnik, domownik) w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 20l7 r. powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej. Takie zaświadczenie ubezpieczony powinien dostarczyć do Kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU ŚWIADCZEŃ mgr inż. Aleksandra Czaczkowska

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok tel.: 85 749 73 00; faks 85 749 73 10
www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl

Bezpłatna akcja sterylizacji zwierząt w dniach 4-6 grudnia 2015 r.

02.12.2015

W dniach 4-6 grudnia 2015 roku w Mikołajewie na Suwalszczyźnie będzie przeprowadzona masowa sterylizacja i kastracja psów i kotów. Z założenia jest ona bezpłatna dla dospodarstw ubogich i skierowana do naszej podlaskiej wsi, która już słynie na całą Polskę z beztroskiego rozmnażania tych zwierzaków i porzucania narodzonych młodych, zabijania ich, topienia.
Aby zapobiec temu niepotrzebnemu rozmnażaniu, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Suwałkach przeprowadzi akcję sterylizacji i kastracji zwierząt.

Ma być ona bezpłatna dla właścicieli zwierząt, których nie stać na opłacenie zabiegu ,jednak my będziemy musieli zapłacić za zużyte materiały i leki. Koszt materiałów potrzebnych na jedną sterylizację wyniesie 50 złotych.

Zatem prosimy osoby, ktore chcą wysterylizować swoje zwierzątko, a mogą zapłacić za to te 50 złotych, żeby to zrobiły.
Ci, których nie stać na to mogą oczywiście zrobić to za darmo.

My tutaj prosimy wszystkich zwierzolubów o wsparcie finansowe całej akcji. Bez tej pomocy, legniemy już na samym początku, a przecież chcemy, żeby takie akcje były co chwila.

Kontakt w sprawie sterylizacji:
500-088-497

Konto do wpłat:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Suwałkach, Kaletnik 81, 16-411 Szypliszki
konto nr 75 9367 0007 0010 0016 3529 0001

Dla przelewów zagranicznych
BANK BPS SA
S.W.I.F.T. code POLUPLPR

z dopiskiem: terenowa akcja sterylizacji

Nie rozmnażaj.
Sterylizacja i kastracja są jednymi z najpopularniejszych i bezpieczniejszych zabiegów chirurgicznych. Coraz więcej właścicieli kotów i psów decyduje się na poddanie swojego podopiecznego temu zabiegowi nie tylko z troski o zdrowie swojego pupila, ale także z uwagi na dużą liczbę niechcianych, porzucanych corocznie zwierząt.

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP