zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Projektowany gazociąg Polska-Litwa

25.11.2015

Ulotka o projekcie Interkonektor Polska - Litwa

25.11.2015


Ewolucja, a nie rewolucja
eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi


W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl.
Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.
Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają dostęp m.in. do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, a także informacji o zbliżających się terminach płatności bez konieczności wizyty w jednostce oraz poza godzinami pracy urzędu.
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontaktu z urzędem. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się do jednostki KRUS, w której jest się ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać za pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.
Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS”, w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie w pełni elektronicznym.
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu.

Iwona Nagórka
Specjalista
OR KRUS w Białymstoku

Spotkania konsultacyjne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-20

29.10.2015

Spotkania konsultacyjne - nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-20 W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zapraszamy mieszkańców gminy Puńsk na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji programu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, które odbędzie się w dniu 02.11.2015 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Puńsk. Na spotkaniach będzie można poznać założenia realizacji nowego okresu. Uczestnicy tych spotkań otrzymają też szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

13.10.2015

WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Puńsk:

Dz. nr 92/1 o powierzchni 1,2100 ha, obręb Oszkinie, gmina Puńsk, KW nr SU1N/00013715/8,

cena wywoławcza: 35.000,- zł,
wadium 3.500,- zł.

Działka niezabudowana wykorzystywana rolniczo, teren pagórkowaty, bez dostępu do drogi publicznej.

Grunty klasy: RIVa – 0,76 ha, RIVb – 0,17 ha, ŁV – 0,08 ha, N – 0,2 ha.

Nieruchomość położona na terenach na których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003r., działka przeznaczona była na cele rolne i dotychczas jest tak użytkowana. Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk zatwierdzonego uchwałą nr XXII/104/00 Rady Gminy Puńsk z dnia 18 sierpnia 2000 r. z późn. zm. działka położona na terenach użytków rolnych.

Przetarg odbędzie się dnia 13 LISTOPADA 2015 r. o godz. 945 w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, w sali konferencyjnej (I piętro).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z dopiskiem „wadium na działkę nr 92/1 obręb Oszkinie”, do dnia 9 listopada 2015 r.
Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Cenę nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.`

Termin wniesienia opłaty za nabycie: do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9 lub pod nr tel. 875161020

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

13.10.2015

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Puńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk.
Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2, obręb: Przystawańce

Numer działki 108/2
Powierzchnia łączna Powierzchnia użytkowa 73,00 m2 plus pomieszczenia przynależne o powierzchni 15,55 m2.
Numer księgi wieczystej SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza 55.000 zł
Wysokość wadium 5.000 zł
Postąpienie minimalne 550 zł
Opis,
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Lokal położony na pierwszym piętrze w budynku oświatowo – mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 8855/68547. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 3 składówek, przedpokoju i piwnicy. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była jako teren adoptowanej szkoły podstawowej położony we wsi rolniczej o dodatkowej funkcji usługowej na poziomie elementarnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten jest przeznaczony na cele rolnicze.
Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przystawańce.
Uwagi Lokal zajęty przez najemcę na czas nieokreślony.
Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


Lp. 2.
Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 obręb: Przystawańce

Numer działki 108/2
Powierzchnia łączna Powierzchnia użytkowa 55,60 m2 plus pomieszczenia przynależne o powierzchni 11,85 m2.
Numer księgi wieczystej SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza 42.000 zł
Wysokość wadium 4.000 zł
Postąpienie minimalne 420 zł
Opis,
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Lokal położony na pierwszym piętrze w budynku oświatowo – mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 6745/68547. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, składówki, przedpokoju i piwnicy.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była jako teren adoptowanej szkoły podstawowej położony we wsi rolniczej o dodatkowej funkcji usługowej na poziomie elementarnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten jest przeznaczony na cele rolnicze.
Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przystawańce.
Uwagi Lokal zajęty przez najemcę do 30.04.2016 r.
Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


Lp. 3.
Oznaczenie nieruchomości: Lokal użytkowy nr 4, obręb: Przystawańce

Numer działki 108/2
Powierzchnia łączna Powierzchnia użytkowa 286,05 m2 plus pomieszczenia przynależne o powierzchni 81,72 m2.
Numer księgi wieczystej SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza 15.000
Wysokość wadium 2.000,-
Postąpienie minimalne 150,-

Opis,
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Lokal położony na parterze w budynku oświatowo – mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 36777/68547. Lokal składa się z 6 pokoi i pomieszczeń komunikacyjnych. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy. Lokal wymaga generalnego remontu. Część parterową zakwalifikowano do likwidacji.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była jako teren adoptowanej szkoły podstawowej położony we wsi rolniczej o dodatkowej funkcji usługowej na poziomie elementarnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten jest przeznaczony na cele rolnicze.
Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przystawańce.
Uwagi Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


Lp. 4.
Oznaczenie nieruchomości: Grunty rolne, obręb Boksze - Osada
Numer działki 6/4 i 5

Powierzchnia łączna 3,0400 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00007093/6
Cena wywoławcza 66.600 zł

Wysokość wadium 6.000 zł
Postąpienie minimalne 670 zł
Opis,
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość niezabudowana wykorzystywana rolniczo, o nieregularnym kształcie, przecięta rowem melioracyjnym z enklawą leśną.
Grunty klasy: RIVb – 0,4781ha, RVI – 1,7008 ha, ŁV – 0,0009 ha, ŁVI – 0,1228 ha, PsVI – 0,4994 ha LsVI – 0,2226 ha N – 0,0154 ha.
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk (Uchwała Rady Gminy Puńsk nr XXII/104/00 z dnia 18.08.2000 r. , zmiana: uchwała Rady Gminy Puńsk nr II/20/2014 z dnia 29.12.2014) teren oznaczony jako teren osadnictwa wiejskiego Boksze Osada.
Uwagi

Lp. 5.
Oznaczenie nieruchomości: Grunty rolne, obręb Boksze - Osada

Numer działki 6/5
Powierzchnia łączna 2,5352 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00007093/6
Cena wywoławcza 54.800 zł

Wysokość wadium 5.000 zł
Postąpienie minimalne 550 zł
Opis,
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość niezabudowana wykorzystywana rolniczo, o nieregularnym kształcie, z enklawą leśną.
Grunty klasy: RIVb – 0,6714ha, RVI – 0,9595 ha, ŁV – 0,0617 ha, LsVI – 0,8426 ha.
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk (Uchwała Rady Gminy Puńsk nr XXII/104/00 z dnia 18.08.2000 r. , zmiana: uchwała Rady Gminy Puńsk nr II/20/2014 z dnia 29.12.2014) teren oznaczony jako teren osadnictwa wiejskiego Boksze Osada.
Uwagi

Lp. 6.
Oznaczenie nieruchomości: Teren zabudowy zagrodowej, obręb Smolany

Numer działki 117

Powierzchnia łączna 0,1482 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00000288/1
Cena wywoławcza 12.000 zł + VAT

Wysokość wadium 1.000 zł
Postąpienie minimalne 120 zł
Opis,
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość o kształcie regularnym, niezabudowana, położna w zwartej zabudowie.
Grunty orne RIVb o pow. 0,0653 ha i RV o pow. 0,829 ha
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 3RM – tereny zabudowy zagrodowej.
Uwagi

Przetarg odbędzie się dnia 13 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).
W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 9 listopada 2015 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039.
Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dal nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.
Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Wylicytowana cena podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP urzędu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87 51 61 020).Wójt Gminy

Witold Liszkowski

NARODOWA LOTERIA PARAGONOWA

12.10.2015

Ministerstwo Finansów uruchomiło Narodową Loterię Paragonową. Szczegóły znajdują się na stronie loteriaparagonowa.gov.pl/

Dożynki w Sejnach 27.09.2015 r.

17.09.2015

11.09.2015

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim) realizowany będzie Program bezpłatnych profilaktycznych badań USG jamy brzusznej i USG tarczycy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierających emeryturę lub rentę z KRUS.
Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do mobilnego gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS, okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie zgody na badania. Po przeprowadzonych badaniach każdy otrzyma wyniki oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.
Badania USG odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 17.00 w mobilnych gabinetach USG, oznakowanych logotypami MRiRW, KRUS i FS, które odpowiednio wcześnie dojeżdżać będą do wyznaczonego harmonogramem miejsca. W każdej z miejscowości mobilny gabinet będzie przebywał jeden dzień, w czasie którego planowane jest przebadanie około 38 osób.
Rejestracja na badania prowadzona jest telefonicznie pod nr bezpłatnej infolinii 800 177 333, gdzie osoby zainteresowane otrzymają informację na temat terminu i miejsca badań oraz przygotowania się do nich.
Informacje na temat badań można również uzyskać w najbliższych placówkach terenowych KRUS lub Oddziale Regionalnym w Białymstoku, których dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Finansowany jest z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i realizowany we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Terminarz badań i lokalizacje mobilnych gabinetów USG w woj. podlaskim
2015-09-24 powiat sejneńsk, gminaPuńsk ul. Adama Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (parking za budynkiem Urzędu Gminy)

Iwona Nagórka
Inspektor
OR KRUS w Białymstoku

Przesiewowe badanie słuchu w szkołach podstawowych

08.09.2015

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP