zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

18.03.2015

10.03.2015

 Szanowni Państwo,

Już 10.05.2015 ruszy druga edycja unikatowego w skali kraju i Europy Festiwalu. Podczas kilkunastu dni dzieci i młodzież oraz ich rodzice będą mogli bezpłatnie wziąć udział w kilkuset wydarzeniach organizowanych w czterech miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Najważniejszą ideą i celem wszystkich warsztatów jest rozwój młodych czytelników poprzez aktywny kontakt z wartościową literaturą dziecięcą. 

Serdecznie zachęcam do lektury i publikacji informacji. Inicjatywa jest z pewnością godna do zaprezentowania wszystkim mieszkańcom Państwa Gminy

Poniżej oficjalna filmowa zapowiedź festiwalu

https://www.youtube.com/watch?v=xqHmo2oau7Q&feature=youtu.be  

09.03.2015

 Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmujemy do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących: udostępnienie informacji osobom zainteresowanym, pracownikom pomocy społecznej oraz na stronach internetowych.

Z poważaniem

Grzegorz Sikora

Dyrektor Programów

 

tel. 32 205 38 80  e-mail: spes@spes.org.pl 

SPES ul. Kościuszki 46 40-048 Katowice

KRS 00000 14574 www.spes.org.pl 

 

06.03.2015

 

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na terenie województwa podlaskiego.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Lokalnego  Punktu Informacyjnego w Suwałkach odwiedzi Miasto Puńsk w celu bezpośredniego dotarcia z informacją o funduszach europejskich do jego mieszkańców.

W najbliższym czasie dyżur specjalisty odbędzie się:

 17 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Puńsku, 16-515 Puńsk, ul. Mickiewicza 23,
w godz. 9.00 – 13.00

Jeżeli:

  • masz pomysł na biznes i nie wiesz, czy masz szansę na jego dofinansowanie,
  • realizujesz projekt i chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób go rozliczyć,

Przyjdź na dyżur a uzyskasz:

  • bezpłatną i kompleksową informację dot. możliwości dofinansowania Twojego pomysłu z Funduszy Europejskich,
  • wstępną pomoc w przygotowaniu i rozliczaniu projektów, m.in. zasad kontroli projektów, opisywania dokumentów finansowo-księgowych, informację o możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • informację o podstawowych kryteriach uzyskania dofinansowania, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach oraz wskażemy instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

Zapraszamy serdecznie!

Szczegółowe informacje na temat MPI można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach

ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

tel.: 0875630211; 0875630219, 0875630276

e-mail: lpi@ares.suwałki.pl

strona www.lpi.ares.suwalki.pl

 

04.03.2015

26.02.2015

 Szanowni Rolnicy,

dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.

Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypadkowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy rolniczej uległ znaczącej poprawie, O czym świadczy obniżenie wskaźnika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 roku, do 10,8 w 2014 roku.

W ostatnich latach działania prewencyjne Kasy w dużej części ukierunkowane na przeciwdziałanie najliczniej występującym wypadkom przy pracy rolniczej. Spośród nich niemal połowa jest skutkiem upadków osób, kolejne 25 proc. wypadków ma związek z pochwyceniem i uderzeniem przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz Z uderzeniem, przygnieceniem, pogryzieniem przez zwierzęta.

Mając na uwadze główne ryzyka wypadków, Kasa przypomina o nich pod znaczącymi hasłami:

Upadek to nie przypadek, które przypomina Państwu, że dbałość o stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ład i porządek w obejściu, stosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, skutecznie ograniczają ryzyko upadków osób podczas pracy w rolnictwie;

Nie daj się wkręcić mające na uwadze zapobieganie groźnym w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome części maszyn i urządzeń, poprzez dbanie O ich właściwy stan, o kompletność osłon i zabezpieczeń ruchomych części,przestrzeganie zaleceń producentów zawartych w instrukcjach obsługi, takich jak np.konieczność wyłączenia napędu przed rozpoczęciem napraw i regulacji; Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych w dużej mierze zależy od świadomości i postawy ich właścicieli i użytkowników. Zapraszam Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach, konkursach, pokazach i innych działaniach organizowanych przez oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Bieżące informacje o takich inicjatywach Kasa zapowiada w internetowym Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych, pod adresem : www.wydarzenia-prewencyj ne.krus.goyh

24.02.2015

18.02.2015

 Zaopiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami na 2015 rok

Wójt Gminy Puńsk uprzejmie prosi organizacje społeczne działające na terenie gminy Puńsk, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt o zaopiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 r. w terminie 21 dni od dnia opublikowania projektu programu. Brak opinii uważany będzie jako akceptacja przedstawionego projektu. Opinie proszę przesłać na adres Urząd Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 r

17.02.2015

Kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Sejnach
zaprasza na szkolenie gminne dotyczące
systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020Omawiane będą między innymi:
- zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015
- zasady przyznawania płatności za zazielenienie (greening): w tym trzy wymogi zazielenienia: dywersyfikacja upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
-  płatności związane z produkcją (m. in. płatność do bydła, krów, owiec, kóz i roślin wysokobiałkowych)
-  płatność dla młodych rolników
-  system płatności dla małych gospodarstw

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

4 marca 2015 r. (środa), godzina 10.00
Urząd Gminy Puńsk

21.01.2015

 Puńsk, dn. 19 stycznia 2015 r.

RG.6840.13.2015

 

SPROSTOWANIE

oczywistej omyłki w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż lokali położonych w budynku oświatowo - mieszkalnym w Przystawańcach, Gmina Puńsk, nr geod. działki 108/2, KWSU1N/00011719/2

 

          Wójt Gminy Puńsk prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puńsk, zwołanego na dzień 30 stycznia 2015 r. na godz. 945 w następujący sposób:

Na stronie pierwszej ogłoszenia,  w pkt. 2 w wierszu dot. wadium:

- jest zapis o treści: „WYSOKOŚĆ WADIUM: 13.500,- ZŁ”

- powinno być: „WYSOKOŚĆ WADIUM: 1.350,- ZŁ”

 

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

 

             W związku z powyższym załącza się ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali położonych w budynku oświatowo - mieszkalnym w Przystawańcach, Gmina Puńsk, nr geod. działki 108/2, KWSU1N/00011719/2 w prawidłowym brzmieniu:

»

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP