zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Apel do Rolników o bezpieczne wakacje na wsi

16.06.2016

Apel Presesa KRUS  do Rolników o bezpieczne wakacje na wsi

OGŁOSZENIE O PRACĘ

14.06.2016 »

18.05.2016

OR KRUS w Białymstoku przypomina…

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku przypomina, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie, zaś nieotrzymanie przekazu nie zwalnia płatnika składek z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie i w obowiązującym terminie.
Informacja o wysokości składki obowiązującej w danym kwartale zamieszczana jest na stronie internetowej Kasy po adresem: www.krus.gov.pl lub w linku http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/.
Ponadto Kasa informuje, że od stycznia br. wszyscy ubezpieczeni mogą logować się do portalu Kasy – eKRUS pod adresem https://www.ekrus.gov.pl . Portal ten daje możliwość dostępu do informacji o wysokości bieżących składek, a po złożeniu stosownego wniosku w jednostce organizacyjnej Kasy prowadzącej sprawy z zakresu ubezpieczenia, rolnik może między innymi uzyskać dostęp do własnych danych ewidencyjnych, ewidencji okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie, do historii swojego ubezpieczenia, bez konieczności bezpośredniej wizyty w urzędzie.

Elżbieta Swatowska
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Białymstoku


13.05.2016

21.04.2016 Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin: • zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies, • rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna, • ziemniak • mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka. O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach. Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację ELF dostępną na stronie https://elf.arr.gov.pl lub Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r. Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny (http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny).

21.03.2016

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości stanowiące wlasnośc Gminy Puńsk

17.03.2016


OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Puńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk.


1. Oznaczenie nieruchomości: Grunty rolne zabudowane, obręb Boksze - Osada
Numer działki 73/8
Powierzchnia łączna 4,5708 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00007093/6
Cena wywoławcza 300.000 zł

Wysokość wadium 30.000 zł
Postąpienie minimalne 3.000 zł

Nieruchomość graniczy z jeziorem Boksze, zabudowana siedliskiem rolniczym w słabym stanie, częściowo zalesiona,
Grunty klasy: RIVb – 0,0174 ha, RV – 0,4967 ha, RVI – 1,3045 ha,
Br-RVI – 0,0615 ha, ŁV – 0,5700 ha, ŁVI – 0,4200 ha, PsVI – 0,5503 ha, LsV – 0,0700 ha, LsVI – 1,0804 ha


Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk (Uchwała Rady Gminy Puńsk nr XXII/104/00 z dnia 18.08.2000 r., zmiana: uchwała Rady Gminy Puńsk nr II/20/2014 z dnia 29.12.2014) teren oznaczony jako tereny rolniczo – leśne położone w obszarze krajowej sieci ekologicznej EKONET o znaczeniu międzynarodowym z biocentrum i strefami buforowymi.

Służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu pasem gruntu o szerokości 5m, biegnącym od nieruchomości władnącej do drogi publicznej Puńsk - Smolany, obciążająca tą działkę, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 73/1, 73/2, 73/3.

 2. Oznaczenie nieruchomości: Teren produkcyjny, obręb Oszkinie
Numer działki 176 i 177
Powierzchnia łączna 1,9400 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00011277/1
Cena wywoławcza 47.700 zł + 23 %VAT

Wysokość wadium 5.000 zł
Postąpienie minimalne 480,00 zł
Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta pojedynczymi krzewami. Oddalona od stacji kolejowej o ok. 300 m. Grunty klasy: RVI – 1,9400 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Takiszki i części wsi Oszkinie, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 29 grudnia 2006r i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 22, poz. 206 dnia 24 stycznia 2007 r., nieruchomość ta przeznaczona jest pod zespół obiektów i urządzeń związanych z produkcją, magazynowaniem, składowaniem i handlem hurtowym oraz w niewielkiej części przeznaczona jest pod planowaną drogę dojazdową do obsługi terenów produkcyjnych.

3. Oznaczenie nieruchomości: Grunty rolne, obręb Giłujsze
Numer działki 38
Powierzchnia łączna 0,4200 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00011353/8
Cena wywoławcza 8.100 zł

Wysokość wadium 1.000 zł
Postąpienie minimalne 90,00 zł

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca pastwiska trwałe PsIII., znajdująca się w pobliżu granicy Państwa Polskiego z Litwą.

Nieruchomość położona na terenach na których brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk (Uchwała Rady Gminy Puńsk nr XXII/104/00 z dnia 18.08.2000 r., zmiana: uchwała Rady Gminy Puńsk nr II/20/2014 z dnia 29.12.2014) teren oznaczony jako tereny rolniczo – leśne.

4. Oznaczenie nieruchomości: Grunty rolne, obręb Oszkinie
Numer działki 92/1
Powierzchnia łączna 1,2100 ha
Numer księgi wieczystej SU1N/00013715/8
Cena wywoławcza 35.000 zł

Wysokość wadium 3.000 zł
Postąpienie minimalne 350,00 zł

Działka niezabudowana wykorzystywana rolniczo, teren pagórkowaty.
Grunty klasy: RIVa – 0,76ha, RIVb – 0,17ha, ŁV – 0,08 ha, N – 0,2 ha.

Nieruchomość położona na terenach na których brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk (Uchwała Rady Gminy Puńsk nr XXII/104/00 z dnia 18.08.2000 r., zmiana: uchwała Rady Gminy Puńsk nr II/20/2014 z dnia 29.12.2014) teren oznaczony jako tereny rolnicze.
Brak dostępu do drogi publicznej

Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).
W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039.

Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dal nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.
Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Wylicytowana cena podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP urzędu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87 51 61 020).Wójt Gminy Witold Liszkowski

wiecej zdjęć >>>

»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

17.03.2016


OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Puńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk.

  1. Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 1, obręb: Przystawańce

Numer działki 108/2
Powierzchnia łączna Powierzchnia użytkowa 88,45 m2 plus pomieszczenia przynależne o powierzchni 10,60 m2.
Numer księgi wieczystej SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza 25.300 zł
Wysokość wadium 2.000 zł
Postąpienie minimalne 260,00 zł


Opis - przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Lokal położony na parterze w budynku oświatowo – mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 9905/68547. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i piwnicy.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była jako teren adoptowanej szkoły podstawowej położony we wsi rolniczej o dodatkowej funkcji usługowej na poziomie elementarnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten jest przeznaczony na cele rolnicze.
Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przystawańce.
Uwagi Lokal wymaga prac wykończeniowych.
Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

2. Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2, obręb: Przystawańce

Numer działki 108/2
Powierzchnia łączna Powierzchnia użytkowa 73,00 m2 plus pomieszczenia przynależne o powierzchni 15,55 m2.
Numer księgi wieczystej SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza 55.000 zł
Wysokość wadium 5.000 zł
Postąpienie minimalne 550 zł
Opis - przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Lokal położony na pierwszym piętrze w budynku oświatowo – mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 8855/68547. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 3 składówek, przedpokoju i piwnicy.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była jako teren adoptowanej szkoły podstawowej położony we wsi rolniczej o dodatkowej funkcji usługowej na poziomie elementarnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten jest przeznaczony na cele rolnicze.
Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przystawańce.
Uwagi Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


 3. Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 obręb: Przystawańce

Numer działki 108/2
Powierzchnia łączna Powierzchnia użytkowa 55,60 m2 plus pomieszczenia przynależne o powierzchni 11,85 m2.
Numer księgi wieczystej SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza 42.000 zł
Wysokość wadium 4.000 zł
Postąpienie minimalne 420 zł
Opis - przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Lokal położony na pierwszym piętrze w budynku oświatowo – mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 6745/68547. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, składówki, przedpokoju i piwnicy.

Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była jako teren adoptowanej szkoły podstawowej położony we wsi rolniczej o dodatkowej funkcji usługowej na poziomie elementarnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten jest przeznaczony na cele rolnicze.
Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przystawańce.

Uwagi Lokal zajęty przez najemcę do 30.04.2016 r.
Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).
W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039.
Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dal nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.
Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Wylicytowana cena podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP urzędu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87 51 61 020).Wójt Gminy

Witold Liszkowski

10.03.2016

Program szkolenia w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla powiatu sejneńskiego

16.03.2016 r.
godz. 10.30
ZSCKR w Sejnach ul. Konarskiego 23


Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
l/ Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.
2/ Zasady ubiegania się o pomoc:
• definicja beneficjanta,
• zakres i wysokości wsparcia,
• koszty kwalifikowalne,
• racjonalność zaplanowanych kosztów,
• kryteria wyboru operacji.
3/ Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej:
• wniosek o przyznanie pomocy,
• biznesplan z uwzględnieniem zasad określania wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
• pozostałe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy.
4/ Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy,
5/ Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc*:
• ubieganie się o wsparcie finansowe przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów ubiegania się i przyznawania pomocy,
• przeprowadzanie postępowania ofertowego,
• tworzenie sztucznych warunków w celu spełnienia kryteriów dostępu do pomocy.
6/ Zasady wypłaty pomocy:
• postępowanie ofertowe,
• obowiązki wynikające z realizacji operacji,
• wypełnianie wniosku o płatność i załączników,
• sankcje z tytułu niewywiązania się z zobowiązań umownych.
7/ Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o płatność.
8/ Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosku o płatność :
• terminowe wywiązanie się z realizacji inwestycji,
• dokumentowanie poniesionych kosztów i wydatków,
• terminowe składanie uzupełnień.
9/ Przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części, jest przyznawana pomoc.
*na podstawie doświadczeń z wdrażania działań Inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables