zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Waldemar Krakowski
tel: (0-87) 5161483
Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

21.11.2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku
zaprasza na spotkanie informacyjne
pn.: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 r. w godz. 12.00 – 15.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, sala 318 B, III piętro.

Przewidywana tematyka spotkania to m.in.: wprowadzenie do Funduszy Europejskich 2014-2020, wsparcie potencjału organizacji pozarządowych; dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń, w obszarze aktywizacji społecznej i integracji, na działalność w zakresie wsparcia biznesu a także na inne obszary działania organizacji pozarządowych.

Spotkanie będzie przeznaczone dla organizacji pozarządowych.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: anna.saczko@wrotapodlasia.pl od 19 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udziela: Anna Saczko, tel. 85 66 54 516

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

19.11.2014

Nieruchomość o pow. 10,4433 ha położona nad jeziorem Boksze, we wsi Boksze Osada, nr obrębu 0002 Boksze Osada, Księga Wieczysta nr SU1N/00007093/6, składająca się z działek o nr geod.: 5, 6/2, 73/8.
Nieruchomość zabudowana siedliskiem rolniczym w słabym stanie technicznym, stanowiąca grunty orne o pow. 5,8168 ha, użytki rolne zabudowane o powierzchni 0,0615 ha, pastwiska trwałe o pow. 1,0803 ha, łąki trwałe o powierzchni 1,20 ha, lasy i grunty leśne o pow. 2,2647 ha oraz nieużytki o powierzchni 0,0200 ha.
Nieruchomość położona na terenach na których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości. Nabywca będzie miał możliwość zaproponowania korzystnego dla siebie wariantu przeznaczenia nieruchomości w m.p.z.p. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., powyższe działki przeznaczone były na cele rolne i częściowo leśne i dotychczas są tak użytkowane. Dla tych działek nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość obciążona dzierżawą do 10.01.2015 r.
Cena wywoławcza: 601.000 zł (słownie: sześćset jeden tysięcy zł).
Wysokość wadium: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
Minimalne postąpienie: 6.010 zł (słownie: sześć tysięcy dziesięć złotych).
więcej >>>

Przetarg odbędzie się dnia 30 stycznia 2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).


W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 26 stycznia 2015 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

19.11.2014

Wójt Gminy Puńsk
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PUŃSK


1. Nieruchomość o nr działki 142 o pow. 0,2700 ha położona w miejscowości Widugiery, nr obrębu 0027 Widugiery, Księga Wieczysta nr SU1N/00009544/7. Nieruchomość sklasyfikowana jako grunty orne w klasie RIVa o pow. 0,1455 ha, pastwiska trwałe w klasie PSV o powierzchni 0,0200 ha oraz tereny zabudowane inne o powierzchni 0,1045 ha. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była jako teren adoptowanej remizy OSP ze świetlicą. Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widugiery.
Cena wywoławcza: 9.500,- zł + VAT. Wysokość wadium: 1.000,- zł.

2. Nieruchomość o nr działki 710 o pow. 0,0496 ha położona w miejscowości Puńsk, nr obrębu 0016 Puńsk, Księga Wieczysta nr SU1N/00000226/9. Nieruchomość sklasyfikowana jako grunty orne w klasie RIVa o pow. 0,0496 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MN43 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza: 6.700,- zł + VAT. Wysokość wadium: 700,- zł.


Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).

W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 18 grudnia 2014 r. wpłacą wadium na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk (tel. 875161020).


19.11.2014

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

zaprasza na spotkanie informacyjne realizowane we współpracy
z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego

" Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców”

25 listopada 2014 r. (wtorek)
 w godz. 10.00-13.00,
w Kompleksie Hotelowym LOGOS w Augustowie
 przy ul. 29 Listopada 9.

 

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania wsparcia ·z Funduszy Europejskich oraz zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw. Zostaną przedstawione również założenia i cele perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 20 listopada 2014 r. na adres e-mail: magdalena.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474.

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Sienkiewicz– tel. 85 665 45 99

Więcej informacji na stronie www.gpi.wrotapodlasia  w zakładce Aktualności.

                                                                                             ZAPRASZAMY!                

 Załączniki: karta zgłoszeniowa, program spotkania 


22.10.2014

Na terenie Gminy Puńsk zostanie przeprowadzona zbiórka zuzytych mebli wielkogabarytowych w dniu 28.10.2014 r. więcej >>>

30.09.2014

  

Spotkanie informacyjne w Suwałkach pt.
„Pozadotacyjne instrumenty finansowe z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Pozadotacyjne instrumenty finansowe z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców”, dotyczące aktualnych możliwości pozyskania wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Spotkanie odbędzie się 9 października 2014 r. w godz. 10.00-13.00, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
przy ul. Mickiewicza 1, sala nr 26.

 

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw. Zostaną przedstawione również założenia i cele perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 6 października 2014 r.  na adres e-mail: anna.saczko@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474.

Formularz ofertowy 

Program 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Saczko, tel. 85 66 54 516

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013
 we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

 Formularz ofertowy 

 

 

30.09.2014

 Spotkanie informacyjne pt. „Zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia z Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia z Funduszy Europejskich”, dotyczące aktualnych możliwości pozyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Spotkanie odbędzie się 14 października 2014 r. w godz. 10.00-13.00, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
przy ul. Mickiewicza 1, sala nr 26.

 

Podczas spotkania zostaną przedstawione prawno-administracyjne zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich przeznaczone na ten cel. Zaprezentowane zostaną zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Omówione będą również założenia i cele perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej
z województwa podlaskiego.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy 

Program

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013
 we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 10 października 2014 r.  na adres e-mail: anna.saczko@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Saczko, tel. 85 665 45 16

Wspólny biwak w dniach 3-5.09.2014 r. w Rejonie Alytus

26.08.2014

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w wspólnym biwaku, który odbędzie się w dniach 3-5.09.2014 r. w Przygodowym parku „Tarzanija“, ul. Radžiūnų 33 w Rejonie Alytus w ramach projektu nr LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół“
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013

»

06.08.2014

 

05.08.2014

FESTIWAL BAŚNI I LEGEND POGRANICZA

9-10 sierpnia 2014 roku

 

PROGRAM

I dzień, sobota 09.08.2014 r.

 

Suwalszczyzna (bajkowy tabor z Baśniowego Szlaku)

Puńsk, ul. Szkolna 67,  Baśniowy Szlak – „Wioska Dwóch Mistrzów”

(bajkowy tabor, animacje, warsztaty, koncerty, opowieści)

 

 

II dzień, niedziela,  10.08.2014 r.

Nowa Wieś 9 (k. Suwałk), Baśniowy Szlak – „Wioska Wesołych Wędrowców”

(animacje, warsztaty, opowieści, występy muzyczne,

prezentacja rękodzieła ludowego twórców polskich i litewskich)

 więcej >>>

 

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP