zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

27.05.2015


INFORMACJA
z dnia 21 maja 2015 r.
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Wójt informuje, że Rada Gminy Puńsk przystępuje do wyboru:
1) 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie
2) 1 ławnika z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Suwałkach
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).


Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, pok. Nr 9, tel. 875161020.
Osoba do kontaktu: Alicja Moluszys.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:
1) Gminy, http://ug-punsk.pbip.pl
2) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 r.


Wójt Gminy Puńsk  - Witold Liszkowski

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWMIKA

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATÓW

INFORMACJA  O  NIEKARALNOŚCI

OŚWIADCZENIE O WAŁADZY RODZICIELSKIEJ

OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIACH

22.05.2015

ZAPROSZENIE

na Konferencję podsumowującą projekt pn.: „mobilny Klub Integracji Społecznej II” 28 maja 2015 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „mobilny Klub Integracji Społecznej II”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczaniem społecznym. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2015r. w sali konferencyjnej Hotelu Velvet w Suwałkach, ul. Kościuszki 128, o godzinie 10:00.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję do dnia 27 maja 2015 roku, telefonicznie 87 566 61 06 wew. 120 lub e-mail: mkis@ares.suwalki.pl. Osoby do kontaktu: Magdalena Interewicz, Natalia Bogdan. Serdecznie zapraszamy.

21.05.2015

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”. Bę

dzie to kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla …”
Spotkania odbędą się w dniu 03.06.2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w poszczególnych miastach regionu: w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.

Przewidywana tematyka spotkania to m.in.: charakterystyka wsparcia dla instytucji kultury z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020; możliwości uzyskania dofinansowania z programów ujętych w Umowie Partnerstwa, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatyw Komisji Europejskiej.

Spotkanie będzie przeznaczone dla przedstawicieli instytucji kultury z terenu województwa podlaskiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na spotkanie trwa od 20 maja do 29 maja. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Program spotkania oraz formularze zgłoszeniowe na spotkania w poszczególnych miastach znajdują się na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl ‘Weź udział w szkoleniach i konferencjach’.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich pod następującymi numerami telefonów:

- spotkanie w Białymstoku: 85 66 54 516, 85 66 54 599;

- spotkanie w Suwałkach: 87 563 02 19, 87 563 02 11, 87 563 02 76;

- spotkanie w Łomży: 86 216 33 26, 86 473 53 20.

Gerbiamas Balsių, Punsko Jaunime!

19.05.2015

15.05.2015

OBWIESZCZENIE
KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 72
W PUŃSKU
z dnia 15 maja 2015 r.


Na podstawie § 15 Uchwały Nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, Poz 927 z późn. Zm.) podaję do wiadomości członków izby rolniczej, listę kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej:

1. Chmielewski Robert, lat 37, wykształcenie wyższe, zawód rolnik, zam.Tauroszyszki gm. Puńsk
2. Niewulis Sylwester, lat 37, wykształcenie wyższe, zawód rolnik, zam. Rejsztokiemie gm.Puńsk


Przewodniczący Komisji Okręgowej

Teresa Dziemian

Bajkowy weekend rowerowy 30-31 maja 2015 r.

15.05.2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puńsk na lata 2014-2020

11.05.2015

Uprzejmie informujemy, że Gmina Puńsk przystąpiła do opracowania dokumentu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puńsk”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy w latach 2014-2020, przyczyniające się do:

• redukcji emisji gazów cieplarnianych,

• redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

• oraz poprawy jakości powietrza na terenie gminy. Obszary działań inwestycyjnych:

• zużycie energii w budynkach i instalacjach,

• zużycie energii w transporcie,

• gospodarka odpadami,

• produkcja energii,

Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz publicznych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. na:

• termomodernizacje budynków,

• wymianę kotłów na niskoemisyjne,

• wymianę oświetlania / urządzeń na energooszczędne,

• modernizację instalacji,

• montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OŹE),

• budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych,

• modernizację/rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

Wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Puńsk” jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 21/25, 00-665 Warszawa.

Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiet i przekazania do Urzędu Gminy w Puńsku, pokój nr 9, lub przesłania na adres e-mail: marcinkiewicz_ug@onet.pl
Ankiety do pobrania poniżej.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień

07.05.2015

OGŁOSZENIE


Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych

na dzień 31 maja 2015 r.
Głosowanie odbędzie się  w godz. 8.00 – 18.00

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczych znajduje się w Urzędzie Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonują ich rejestracji najpóźniej

do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 15.00

Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 50 (pięćdziesięcioma) podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie lub pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia (jeśli dokonuje go osoba upoważniona przez kandydata).

Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania
tj. podatników podatku rolnego do wzięcia udziału
w wyborach!


WYBORCO - sprawdź czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania . Spisy wyborców wyłożone są do publicznego wglądu w dniach 15-27 maja 2015 r. w lokalu samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Puńsk pokój nr 17).

INFORMACJA
O SKŁADZIE KOMISJI OKRĘGOWEJ
W PUŃSKU
UTWORZONEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ


Skład Komisji Okręgowej:

1. Przewodniczący - Teresa Dziemian
2. Zastępca Przewodniczącego Leszek Józef Porada
3. Sekretarz - Teresa Zdanis
4. Członek – Jan Martecki
5. Członek – Józef Waźnialis

Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
Członkowie Komisji pełnić będą dyżury w siedzibie komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej w dniach 7-8 maja 2015 od 10.00 do 12.00 zaś w dniu 11.05.2015 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 (pokój nr 17).

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

29.04.2015

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. – Sytacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę. – Doceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny. – Konkurs to okazja do pokazania dobrych praktyk w relacjach pracowniczych, budowaniu kultury organizacyjnej firmy oraz systemu wartości, którymi się kierujemy. Udział w nim to cenne doświadczenie dla przedsiębiorstwa i dowód troski o aspekty pozabiznesowe i społecznie odpowiedzialne – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka“. Firma zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne. – To bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ta prestiżowa nagroda motywuje do dalszych działań. Nie pracujemy dla nagród i laurów, ale każde wyróżnienie sprawia, że każdego kolejnego dnia chcemy być lepsi – powiedział Paweł Lachowicz, prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo. Firma zdobyła nagrodę Kreator miejsc pracy w 2014 roku w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa. Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu. W skład Kapituły konkursowej weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Patronami medialnymi konkursu są: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl, Personel i Zarządzanie, hrpolska.pl oraz strategieibiznes.pl W razie pytań prosimy o kontakt: Magdalena Górska (22) 661 11 17 magdalena.gorska@mpips.gov.pl

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP

ontents; ?>