zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Dożynki w Sejnach 27.09.2015 r.

17.09.2015

11.09.2015

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim) realizowany będzie Program bezpłatnych profilaktycznych badań USG jamy brzusznej i USG tarczycy dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierających emeryturę lub rentę z KRUS.
Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do mobilnego gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS, okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie zgody na badania. Po przeprowadzonych badaniach każdy otrzyma wyniki oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.
Badania USG odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 17.00 w mobilnych gabinetach USG, oznakowanych logotypami MRiRW, KRUS i FS, które odpowiednio wcześnie dojeżdżać będą do wyznaczonego harmonogramem miejsca. W każdej z miejscowości mobilny gabinet będzie przebywał jeden dzień, w czasie którego planowane jest przebadanie około 38 osób.
Rejestracja na badania prowadzona jest telefonicznie pod nr bezpłatnej infolinii 800 177 333, gdzie osoby zainteresowane otrzymają informację na temat terminu i miejsca badań oraz przygotowania się do nich.
Informacje na temat badań można również uzyskać w najbliższych placówkach terenowych KRUS lub Oddziale Regionalnym w Białymstoku, których dane teleadresowe dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Finansowany jest z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i realizowany we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Terminarz badań i lokalizacje mobilnych gabinetów USG w woj. podlaskim
2015-09-24 powiat sejneńsk, gminaPuńsk ul. Adama Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (parking za budynkiem Urzędu Gminy)

Iwona Nagórka
Inspektor
OR KRUS w Białymstoku

Przesiewowe badanie słuchu w szkołach podstawowych

08.09.2015

Ogłoszenie o przetargu

04.08.2015

WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Puńsk:

Dz. nr 92/1 o powierzchni 1,2100 ha, obręb Oszkinie, gmina Puńsk, KW nr SU1N/00013715/8, cena wywoławcza: 40.000,- zł, wadium 4.000,- zł.
Działka niezabudowana wykorzystywana rolniczo, teren pagórkowaty, bez dostępu do drogi publicznej. Grunty klasy: RIVa – 0,76 ha, RIVb – 0,17 ha, ŁV – 0,08 ha, N – 0,2 ha.
Nieruchomość położona na terenach na których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003r., działka przeznaczona była na cele rolne i dotychczas jest tak użytkowana. Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puńsk zatwierdzonego uchwałą nr XXII/104/00 Rady Gminy Puńsk z dnia 18 sierpnia 2000 r. z późn. zm. działka położona na terenach użytków rolnych.

Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, w sali konferencyjnej (I piętro).
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 z dopiskiem „wadium na działkę nr 92/1 obręb Oszkinie”, do dnia 3 września 2015 r.
Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Cenę nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.
Termin wniesienia opłaty za nabycie: do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP urzędu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20)

17.07.2015

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

14.07.2015

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Bieg Wśród Krasnych Pól, który odbędzie się 2 sierpnia 2015 r., podczas Dni Krasnopola. 11,6 - kilometrowa trasa poprowadzona zostanie przez najpiękniejsze zakątki Gminy Krasnopol, głównie drogami szutrowymi, polnymi i leśnymi.

Zapraszamy biegaczy oraz zawodników Nordic Walking!

Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (16-503 Krasnopol, ul. 1 Maja 1).

Szczegółowe informacje: www.wsrodkrasnychpol.pl
Harmonogram imprezy i regulamin uczestnictwa


27.05.2015


INFORMACJA
z dnia 21 maja 2015 r.
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Wójt informuje, że Rada Gminy Puńsk przystępuje do wyboru:
1) 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie
2) 1 ławnika z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Suwałkach
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).


Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, pok. Nr 9, tel. 875161020.
Osoba do kontaktu: Alicja Moluszys.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:
1) Gminy, http://ug-punsk.pbip.pl
2) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 r.


Wójt Gminy Puńsk  - Witold Liszkowski

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWMIKA

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATÓW

INFORMACJA  O  NIEKARALNOŚCI

OŚWIADCZENIE O WAŁADZY RODZICIELSKIEJ

OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIACH

22.05.2015

ZAPROSZENIE

na Konferencję podsumowującą projekt pn.: „mobilny Klub Integracji Społecznej II” 28 maja 2015 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „mobilny Klub Integracji Społecznej II”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczaniem społecznym. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Konferencja odbędzie się 28 maja 2015r. w sali konferencyjnej Hotelu Velvet w Suwałkach, ul. Kościuszki 128, o godzinie 10:00.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję do dnia 27 maja 2015 roku, telefonicznie 87 566 61 06 wew. 120 lub e-mail: mkis@ares.suwalki.pl. Osoby do kontaktu: Magdalena Interewicz, Natalia Bogdan. Serdecznie zapraszamy.

21.05.2015

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”. Bę

dzie to kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami dla …”
Spotkania odbędą się w dniu 03.06.2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w poszczególnych miastach regionu: w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.

Przewidywana tematyka spotkania to m.in.: charakterystyka wsparcia dla instytucji kultury z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020; możliwości uzyskania dofinansowania z programów ujętych w Umowie Partnerstwa, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatyw Komisji Europejskiej.

Spotkanie będzie przeznaczone dla przedstawicieli instytucji kultury z terenu województwa podlaskiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na spotkanie trwa od 20 maja do 29 maja. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Program spotkania oraz formularze zgłoszeniowe na spotkania w poszczególnych miastach znajdują się na stronie: rpo.wrotapodlasia.pl ‘Weź udział w szkoleniach i konferencjach’.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich pod następującymi numerami telefonów:

- spotkanie w Białymstoku: 85 66 54 516, 85 66 54 599;

- spotkanie w Suwałkach: 87 563 02 19, 87 563 02 11, 87 563 02 76;

- spotkanie w Łomży: 86 216 33 26, 86 473 53 20.

Gerbiamas Balsių, Punsko Jaunime!

19.05.2015

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP

ontents; ?>