zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Waldemar Krakowski
tel: (0-87) 5161483
Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

26.02.2015

 Szanowni Rolnicy,

dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.

Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypadkowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy rolniczej uległ znaczącej poprawie, O czym świadczy obniżenie wskaźnika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 roku, do 10,8 w 2014 roku.

W ostatnich latach działania prewencyjne Kasy w dużej części ukierunkowane na przeciwdziałanie najliczniej występującym wypadkom przy pracy rolniczej. Spośród nich niemal połowa jest skutkiem upadków osób, kolejne 25 proc. wypadków ma związek z pochwyceniem i uderzeniem przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz Z uderzeniem, przygnieceniem, pogryzieniem przez zwierzęta.

Mając na uwadze główne ryzyka wypadków, Kasa przypomina o nich pod znaczącymi hasłami:

Upadek to nie przypadek, które przypomina Państwu, że dbałość o stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ład i porządek w obejściu, stosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, skutecznie ograniczają ryzyko upadków osób podczas pracy w rolnictwie;

Nie daj się wkręcić mające na uwadze zapobieganie groźnym w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome części maszyn i urządzeń, poprzez dbanie O ich właściwy stan, o kompletność osłon i zabezpieczeń ruchomych części,przestrzeganie zaleceń producentów zawartych w instrukcjach obsługi, takich jak np.konieczność wyłączenia napędu przed rozpoczęciem napraw i regulacji; Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych w dużej mierze zależy od świadomości i postawy ich właścicieli i użytkowników. Zapraszam Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach, konkursach, pokazach i innych działaniach organizowanych przez oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Bieżące informacje o takich inicjatywach Kasa zapowiada w internetowym Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych, pod adresem : www.wydarzenia-prewencyj ne.krus.goyh

24.02.2015

18.02.2015

 Zaopiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami na 2015 rok

Wójt Gminy Puńsk uprzejmie prosi organizacje społeczne działające na terenie gminy Puńsk, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt o zaopiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 r. w terminie 21 dni od dnia opublikowania projektu programu. Brak opinii uważany będzie jako akceptacja przedstawionego projektu. Opinie proszę przesłać na adres Urząd Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 r

17.02.2015

Kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Sejnach
zaprasza na szkolenie gminne dotyczące
systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020Omawiane będą między innymi:
- zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015
- zasady przyznawania płatności za zazielenienie (greening): w tym trzy wymogi zazielenienia: dywersyfikacja upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) oraz utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
-  płatności związane z produkcją (m. in. płatność do bydła, krów, owiec, kóz i roślin wysokobiałkowych)
-  płatność dla młodych rolników
-  system płatności dla małych gospodarstw

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

4 marca 2015 r. (środa), godzina 10.00
Urząd Gminy Puńsk

21.01.2015

 Puńsk, dn. 19 stycznia 2015 r.

RG.6840.13.2015

 

SPROSTOWANIE

oczywistej omyłki w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż lokali położonych w budynku oświatowo - mieszkalnym w Przystawańcach, Gmina Puńsk, nr geod. działki 108/2, KWSU1N/00011719/2

 

          Wójt Gminy Puńsk prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puńsk, zwołanego na dzień 30 stycznia 2015 r. na godz. 945 w następujący sposób:

Na stronie pierwszej ogłoszenia,  w pkt. 2 w wierszu dot. wadium:

- jest zapis o treści: „WYSOKOŚĆ WADIUM: 13.500,- ZŁ”

- powinno być: „WYSOKOŚĆ WADIUM: 1.350,- ZŁ”

 

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

 

             W związku z powyższym załącza się ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali położonych w budynku oświatowo - mieszkalnym w Przystawańcach, Gmina Puńsk, nr geod. działki 108/2, KWSU1N/00011719/2 w prawidłowym brzmieniu:

»

20.01.2015

Więcej  inforamcji na stronie internetowej www.us.suwalki.pl

 

Podziękowanie

07.01.2015

Szanowni Państwo
W imieniu Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Lidera projektu : „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego”, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które uczestniczyły w spotkaniach poświęconych badaniom i testom w zakresie wieloletniego kontraktowania usług, które odbywały się w terminie od lutego do lipca 2014r. na terenie gminy Puńsk. Państwa zaangażowanie i cenne uwagi, przyczyniły się do wypracowania zarówno planu współpracy pomiędzy JST i NGO jak też przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowym zakresie.
Podczas spotkań testowano 3 modele, składające się na wstępną wersję produktu finalnego, dotyczącego procedur budowania warunków do wieloletniego kontraktowania usług społecznych z uwzględnieniem zagadnień: JAKOŚCI USŁUG, EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ oraz LOKALNEJ WSPÓŁPRACY. Łącznie w ramach testu prowadzonego w gminach z zaangażowaniem lokalnej społeczności przeanalizowano 42 narzędzia składające się na 3 produkty finalne, przeprowadzono 99 spotkań szkoleniowych o łącznej liczbie 396 godzin.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


KORZYSTAJĄC Z OKAZJI I W ZWIĄZKU Z ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NOWYM ROKIEM CHCIELIBYŚMY ŻYCZYĆ PAŃSTWU ŚWIAT WYPEŁNIONYCH RADOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ, NIOSĄCYCH SPOKÓJ I ODPOCZYNEK ORAZ SPEŁNIAJĄCEGO WSZELKIE MARZENIA NOWEGO ROKU, PEŁNEGO OPTYMIZMU, WIARY, SZCZĘŚCIA I OBFITOŚCI.

31.12.2014

 Link do strony internetowej NFZ z informacjami o dostępie do świadczeń medycznych podstawowej opieki medycznej .  http://www.nfz-bialystok.pl/index.php?dzial=3&kat=poz2015 . W związku z możliwym utrudnionym dostępem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, publikujemy listę gabinetów, które przedłużyły umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na 2015 r. W tych miejscach uzyskają Państwo poradę lekarza rodzinnego od 2 stycznia 2015 r. W razie konieczności uzyskania świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą także zgłaszać się na szpitalne izby przyjęć, oddziały ratunkowe (SOR) i do placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  Link znajduje się również na stronie głównej PUW i WCZK. Wykazy znajdujące się tam będą na bieżąco aktualizowane przez NFZ. 

21.11.2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku
zaprasza na spotkanie informacyjne
pn.: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 r. w godz. 12.00 – 15.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, sala 318 B, III piętro.

Przewidywana tematyka spotkania to m.in.: wprowadzenie do Funduszy Europejskich 2014-2020, wsparcie potencjału organizacji pozarządowych; dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń, w obszarze aktywizacji społecznej i integracji, na działalność w zakresie wsparcia biznesu a także na inne obszary działania organizacji pozarządowych.

Spotkanie będzie przeznaczone dla organizacji pozarządowych.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: anna.saczko@wrotapodlasia.pl od 19 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udziela: Anna Saczko, tel. 85 66 54 516

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

19.11.2014

Nieruchomość o pow. 10,4433 ha położona nad jeziorem Boksze, we wsi Boksze Osada, nr obrębu 0002 Boksze Osada, Księga Wieczysta nr SU1N/00007093/6, składająca się z działek o nr geod.: 5, 6/2, 73/8.
Nieruchomość zabudowana siedliskiem rolniczym w słabym stanie technicznym, stanowiąca grunty orne o pow. 5,8168 ha, użytki rolne zabudowane o powierzchni 0,0615 ha, pastwiska trwałe o pow. 1,0803 ha, łąki trwałe o powierzchni 1,20 ha, lasy i grunty leśne o pow. 2,2647 ha oraz nieużytki o powierzchni 0,0200 ha.
Nieruchomość położona na terenach na których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości. Nabywca będzie miał możliwość zaproponowania korzystnego dla siebie wariantu przeznaczenia nieruchomości w m.p.z.p. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., powyższe działki przeznaczone były na cele rolne i częściowo leśne i dotychczas są tak użytkowane. Dla tych działek nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość obciążona dzierżawą do 10.01.2015 r.
Cena wywoławcza: 601.000 zł (słownie: sześćset jeden tysięcy zł).
Wysokość wadium: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
Minimalne postąpienie: 6.010 zł (słownie: sześć tysięcy dziesięć złotych).
więcej >>>

Przetarg odbędzie się dnia 30 stycznia 2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).


W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 26 stycznia 2015 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039.

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP